Made Of Metal aneb konec velkého metalu v Hodoníně?

Made Of Metal aneb konec velkého metalu v Hodoníně?

Made Of Metal aneb konec velkého metalu v Hodoníně?

Made Of Metal aneb konec velkého metalu v Hodoníně?

Festival Made Of Metal se díky svým dvěma zdařile proběhnuvším ročníkům výrazně zapsal na tuzemskou mapu rockových festivalů a poznámku do kalendáře si příští rok hodlaly učinit tisícovky našich a stovky zahraničních fanoušků. Festival si vydobil výrazně pozitivní reputaci nejen mezi návštěvníky, ale i mezi účinkujícími a odbornou veřejností. Zvěsti o problémech v zákulisí organizace tak nebral nikdo přímo nezainteresovaný úplně vážně. Přestože sami pořadatelé nenápadně vysílali signály o tom, že s pořádáním příštího ročníku to nemusí být úplně růžové, defétistický FB status mohl být pro většinu příznivců festivalu šokující:

Made of Metal
10 listopad v 19:53 · Upraveno ·

Přátelé, dnes tedy skončila hodonínská fraška. Mocichtiví papaláši zneužili festival jako záminku k odvolání starostky a dalších radnich, kteří festival podporovali a sami se prodrali na vedoucí místa na radnici, které teď budou zneužívat k prosazování vlastních zájmů. Je to obrovská ostuda Hodonína a plivanec do tváře hodonínských voličů. Festival Made of Metal tedy v Hodoníně definitivně končí a dnes je již jisté, že se díky "novým a lepším" politikům nebude ročník 2016 konat. Festival podle těchto lidí není žádným přínosem pro město, rozhodně ne takovým jako obsazení vedoucích míst jejich osobami. Až půjdete k volbám, vzpomeňte si, že to byli Svobodní, kteří začali lhát a podvody pomohli zlikvidovat v Hodoníně slibně se rozrůstající festival. V tuto chvíli děkujeme za vaši podporu a slibujeme, že se pokusíme vzkřísit MOM někde jinde.
 
Zase ti proradní politici zlikvidovali rodící se tradici skvělé kulturní akce? Další důkaz o tom, že politici nemají rádi metal? Snad každý z pořadatelů větších akcí si s komunálními politiky užil své. Vzpomeňme třeba loňský Gothoom. A hodonínští komunálové jsou díky své vrtkavosti známí každému, kdo si občas přečte rubriku „Z domova“ některého celostátního plátku. Čtyřnásobná změna ve vedení města za uplynulé volební období udělala z hodonínské radnice zcela nečitelného partnera nevhodného k realizaci jakéhokoliv záměru trvanlivějšího charakteru.

MOM

Pojďme však nahlédnout pod pokličku a dopídit se důvodů, proč město Hodonín odmítlo přidělit pořadatelům festivalu požadovanou dotaci ve výši 2 milionů korun českých. Nejdříve je třeba pro externí pozorovatele lokalizovat zásadní figury na pořadatelské šachovnici a z dostupných údajů se dobrat toho, kdo je vlastně pořadatelem festivalu. Ve středobodu veškerého dění zde máme Milanu Grauovou, odvolanou starostku města a osobu s velmi kontroverzní pověstí. Pak zde máme Lenku Grauovou, dceru starostky, která navenek festival mediálně prezentuje (viz. rozhovory v tištěných i elektronických médiích, rozhovor pro televizi Rebel apod.). No a konečně tu máme Jiřího Graua, manžela starostky, který je jakýmsi skrytým mluvčím pořadatelů (je autorem většiny příspěvků na FB a fóru festivalu). Tolik fyzické osoby. Na poli právnických osob je třeba v prvé řadě uvést hlavní hybnou sílu - spol. GROWLING LION s.r.o. (společníci a jednatelé Lenka Grauová, Jiří Grau a Radovan Lysák, rodinný přítel Grauových), Agenturu na podporu podnikání Hodonín (v rejstříku zatím nenalezneme podrobnějších informací o složení statutárního orgánu, dle podepsaných dokumentů lze dovodit, že jejím statutárním orgánem je Jiří Grau a kontaktní osobou Radovan Lysák). A pak zde samozřejmě máme město Hodonín a jeho příspěvkové organizace v čele s Domem kultury Hodonín.

Hlavně však máme rádi metal a máme za nastalé vhodné konstelace touhu uspořádat velký metalový festival. Vzhledem k pověsti bývalé starostky (stala se jí v květnu 2013) a neutěšené politické situaci v Hodoníně by si běžný člověk řekl, že pořadatelé si dají záležet na tom, aby bylo vše nastaveno, jak se krásně říká, „transparentně“. Aby nikdo nemohl proti pořádání festivalu říci ani popel, nedejbože pranýřovat starostku, že snad z titulu své funkce protežuje své rodinné příslušníky a známé za účelem profinancování jejich ušlechtilého leč finančně náročného koníčka pod rouškou konání dobra pro kulturu a neutuchající věhlas jinak skomírajícího města Hodonína. Tím mám na mysli hlavně uzavření standardních smluv či smlouvy schválené kompetentními orgány města.

Opak se stal pravdou. Festival byl uspořádán za naprostého utajení pozadí a za zapojení složek města (včetně dalších příspěvkových a dceřinných organizací města fakticky řízených starostkou z titulu svého postavení) bez jakékoliv smlouvy pořadatele s městem jako vlastníkem areálu, schválené radou nebo zastupitelstvem města. Město bylo ze smluvních vztahů strategicky odkloněno, jelikož na město je díky zveřejňování smluv a zápisů z jednání jeho orgánů hodně vidět. A to nebylo žádoucí. První ročník tak proběhl pouze s drobnými zádrhely v podobě petice nespokojených občanů, kterým měl být narušen spravedlivý spánek. Ta byla následně lehce smetena ze stolu. Ovšem s druhým ročníkem už to bylo kapánek napjatější. Důvod je prozaický. Hnutí ANO 2011 vedené starostkou v říjnu 2014 v Hodoníně drtivě vyhrálo volby (8 mandátů v 31-členném zastupitelstvu a hlavně 5 mandátů v 9-ti členné radě) a jelikož toto hnutí bylo tvořeno většinou nováčky na místní politické scéně, hned po volbách se dalo tušit, že v rukou starostky se stanou ochotně salutujícími loutkami.

Realita však předčila nejhorší možná očekávání a starostka začala řádit na všech frontách. A zastupitelé pomalu ale jistě začali zjišťovat, kohože to poslouchají jako ovečky. Pohár trpělivosti začal pomalu přetékat, zastupitelstvo města iniciovalo kontrolu všech smluvních vztahů spojených s pořádáním festivalu a starostka byla v listopadu 2015 odvolána. Jenže tím důvodem zdaleka nebyl pouze festival, jak prezentují pořadatelé, nýbrž široká škála důvodů, které byly prezentovány takto. Ještě lze dodat obcházení rady města a dokonce podpis minimálně jedné smlouvy bez schválení rady města a nastavení penězotoku od města směrem k vlastní rodině (objednávka na psaní projevů manželem, zaměstnání dcery v dobrovolném svazku obcí, jemuž odvolaná starostka předsedala, kdy se příjem dcery vyplývající z tohoto pracovního poměru dal označit vzhledem k náplni práce za relativně lukrativní). Tyto důvody (včetně kauzy s pořádáním festivalu) byly průběžně barvitě komentovány (včetně vystavení kopií dokumentů) zde a samozřejmě v regionálním tisku.

Iniciovaná kontrola smluvních vztahů ze strany výborů zastupitelstva byla ze strany některých kontrolujících a spojenců starostky sabotována, přesto se na světlo boží dostal materiál vypracovaný v srpnu 2015 členem jedné kontrolní skupiny, ve kterém se mimo jiné mluví i o nastavení smluvních vztahů při pořádání festivalu (primárním komentovaným dokumentem je smlouva o spolupráci uzavřená mezi Domem kultury Hodonín a spol. Growling Lion s.r.o. ze dne 20.12.2013, vystavena zde):

„Na základě prověření poskytnutých písemných materiálů, ústních odpovědí a veřejně dostupných informačních zdrojů pracovní skupina uvádí tato zjištění:

1. Společnost Growling Lion s.r.o. (dále jen „GL“) byla zapsána do OR ke dni 18.11.2013 s tím, že jednatel Jiří Grau, který smlouvu za GL podepsal, byl jako jednatel zapsán do OR dnem 12.3.2014 s dnem vzniku funkce 27. listopadu 2013.

2. Smlouva o spolupráci byla uzavřena s nově vzniklým subjektem, který tedy nemohl vykázat reference s konáním akcí obdobného rozsahu, navíc v době, kdy podepisující jednatel nebyl zapsán v OR.

3. Smlouva o spolupráci, jejíž rozsah čítá 2 strany formátu A4 včetně záhlaví v rozsahu cca ½ strany A4, vykazuje závažné právní nedostatky spočívající v absenci mnoha náležitostí běžných pro tento typ smluv – např. uvedení místa konání akce, ustanovení o oprávnění GL užívat areál, způsob vypořádání stran po finálním vyúčtování akce (podíl na zisku/ztrátě), otázka dat plnění, rozvržení dalších povinností spojených s pořádáním akce obdobného rozsahu, nabízí se ustanovení o zápočtu, přestože částky za plnění obou stran bez DPH jsou téměř stejné, zajištění splnění povinností GL např. ručením ze strany společníků atd. atd.

4. Smlouva o spolupráci se z pohledu DK jeví jako výrazně riskantní a nevýhodná, a to zejména kvůli povinnosti uhradit GL částku 800.000,-Kč za zprostředkování vystoupení 4 konkrétně uvedených hudebních těles (přitom na akci vystupovaly hudební skupiny v počtu v řádu desítek a tvorba koncertního programu byla plně v režii GL, neboť aktivní úlohu DK v tomto směru ze smlouvy nelze dovodit tím spíše, že programoví zaměstnanci DK patrně nemají žádoucí přehled o hudební scéně prezentovaného subžánru metalu), ohledně kterých GL v čl. I. výslovně prohlašuje, že je na základě uzavřených smluv výhradním promotérem a zástupcem jmenovaných skupin. Jak bylo uvedeno výše, GL byl zapsán do OR dne 18.11.2013. Po předložení vyúčtování dle čl. II. smlouvy bylo ve prospěch GL hrazeno dokonce nad rámec smlouvy, ačkoliv k tomu DK nebyl povinen (viz faktura č. 140100002).

5. Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že smlouva o spolupráci je pokusem o obejití standardních právních mechanismů, jimž se právní vztahy tohoto typu běžně regulují (smlouva o nájmu, smlouva o půjčce, která byla ze strany DK odmítnuta) a byla vytvořením přímého platebního titulu ve prospěch GL, který se následně dostal s placením svého dluhu do několikaměsíčního prodlení.

6. Ze způsobu postoje k vymáhání úroku z prodlení po GL je zřejmé, že DK pracuje se 3 variantami výpočtu (viz žádost o stanovisko k výpočtu úroku z prodlení), což jen zvýrazňuje nedostatečnou smluvní úpravu vzájemného vztahu DK a GL. Způsob výpočtu úroku z prodlení je systémově dán plynutím času a objektivního vzniku právních skutečností (datum splatnosti, datum uhrazení části dluhu apod.) a je relativně rutinní účetní operací. Z ústního vyjádření DK vyplývá, že o stanovisko bylo požádáno město Hodonín (právník města), které podání stanoviska odmítlo na příkaz starostky města. Přitom jiným p.o. města jsou právní služby poskytovány (viz zápis z rozborů p.o. TEZA Hodonín).

7. Z ústního sdělení zástupců DK dále vyplývá, že ohledně konání stejné akce v r. 2015 (14.-16.8.2015) není uzavřena mezi DK (potažmo městem) na straně jedné a GL na straně druhé žádná smlouva (!!!). GL tedy hodlá užívat (resp. již užívá) majetek ve vlastnictví města bez jakéhokoliv právního důvodu. Nebylo dohledáno žádné usnesení Rady města Hodonína o schválení jakékoliv smlouvy s GL (usnesení rady č. 1504 ze dne 14.7.2015 ve znění „Rada města souhlasí s tím, že se p.o. Dům kultury Hodonín bude spolupodílet na organizaci hudebního festivalu „Made of Metal“, který se bude konat ve dnech 14.-16.08.2015, dle přílohy č. 2.“ takovým usnesením není a jeho přijetí, aniž by byly schváleny standardní smluvní dokumenty, lze označit za protiprávní a obcházející zákon). Areál „vodního cvičiště“ byl vypůjčen (tedy bezúplatně) ze strany města DK  (viz usnesení rady č. 8448 ze dne 7.10.2014), avšak areál bude a již patrně užívá GL (doba výpůjčky dle výše uvedeného usnesení byla sjednána „od 12.08.2015 do 31.08.2015“), aniž by k tomu měl jakékoliv smluvní oprávnění, ať už ze strany města Hodonína či DK. Tato skutečnost je neobhajitelná a nevysvětlitelná.

8. Proč v tzv. rozborech hospodaření DK, jejichž závěry byly v písemné podobě prezentovány všem zastupitelům v materiálech k zasedání zastupitelstva 23.6.2015, nebylo o existenci velmi vysokého dluhu GL, s.r.o. vůči DK vůbec informováno, probíráno nebylo. Rovněž nebylo diskutováno dodržení postupu dle vnitřních směrnic o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města.

Závěr:

Způsob smluvního zajištění akce „Made of Metal“ konané v r. 2014 na úrovni města Hodonín a jeho subjektů (p.o., s.r.o.) je naprosto nedostatečný a vykazuje mnohé prvky obcházení zákona, kdy vyvrcholením této situace je pravděpodobné užívání majetku města Hodonín při pořádání akce „Made Of Metal“ v roce 2015 ze strany externího subjektu bez právního důvodu. K provedení detailní právní a ekonomické analýzy není kontrolní výbor způsobilý a doporučuje zadání jejich zpracování.“

MOM

Tato zpráva se skrze výbory zastupitelstva na pořad jednání zastupitelstva nedostala, neboť zbývající členové kontrolní skupiny autora elegantně přehlasovali a konstatovali, že je vše v pořádku. Kdo však chtěl, s obsahem zprávy se seznámil. A za této situace je městu předložena žádost o poskytnutí dotace na pořádání festivalu ve výši 2 mil. korun českých. A kdo myslíte, že o ni požádal? GL? Samozřejmě, že nikoliv. Na eseróčka je totiž hodně vidět a taky poskytování dotací podnikatelským subjektům je z pohledu evropského práva (nedovolená veřejná podpora) velmi ošemetné. Požádala proto Agentura na podporu podnikání Hodonín, tedy neziskovka, která v záležitosti pořádání festivalu navenek vůči městu prakticky nevystupovala. Ta měla tedy být hlavním pořadatelem příštího ročníku festivalu. Že by se tuto skutečnost někdo městu alespoň pokusil doložit? Zkrátka pořadatelé si byli natolik jisti pozicí starostky a vědomím, že starostka vše zařídí včetně zvednutí ručky dostačujícího počtu zastupitelů, že se vůbec neobtěžovali nezbytné dokumenty (patrně neexistující) předložit. No, a když se při samotném zasedání zastupitelstva města noví členové agentury z řad účinkujících a fanoušků festivalu (opravdu se nemohu ubránit termínu „bílí koňové“) pokusili přesvědčit zastupitele tímto způsobem (bod 7.4, 5. příspěvek zdola), bylo vymalováno.

Možná si někteří zastupitelé v duchu položili otázky:

1. Skutečně by pořadatelé použili dotaci na financování ročníku 2016, když někteří členové širšího pořadatelského týmu v kuloárech uvádí, že v luftě visí manko ve výši 3,5 milionu?¨

2. Když šly uspořádat 2 ročníky bez přímé dotace  od města (byť s jeho maximální asistencí), proč už to nejde a jsme stavěni do pozice hrobařů městské kultury?

3. Proč pořadatelé oslovili zastupitelstvo až před konáním třetího ročníku?

4. Proč pořadatelům najednou vadí skromné vybavení areálu?

A zbytek už znáte. Následovala zhrzená hysterická reakce pocukrovaná dalšími výpady zejména vůči navrhovatelům odvolání starostky - Svobodným. Pořadatelům, ať už jimi byl a měl být kdokoliv (modří stejně vědí), se svým demagogickým a ublíženeckým vystupováním bez jakékoliv vnitřní sebereflexe ve finále podařilo radikalizovat fanoušky tak, že vulgarity nejrůznějšího charakteru prší směrem k vybraným zastupitelům jako vodopád a kolektivní přání smrti zejména zástupcům Svobodných, kdy realizace oběšením patří mezi ty humánnější způsoby, jsou vyslovována jako telefonická objednávka pizzy. To se člověk zase jednou zastydí, že má cokoliv společného s metalovou subkulturou.

Výraznější prásknutí dveřmi za metalem v Hodoníně si těžko představit. Je možné, že při pořádání festivalu budou pořadatelé v budoucnu díky svému know-how (nemyslím skutečnosti komentované výše) přichýleni jiným partnerem z oblasti municipalit. Ovšem za standardních podmínek, kterými jsou zejména uzavření v rámci možností transparentních smluvních vztahů.  Tedy to, co bylo v Hodoníně obejito až zarážejícím způsobem. Škoda. I když z aktuálního článku na iDnes  by snad šlo mezi řádky dovodit, že ti „mocichtiví papaláši bez špetky morálky“ by se snad i obměkčit dali. A to i přes toto prorocké konstatování jednoho zastupitele pronesené v r. 2013.

V Hodoníně, jehož jsem občanem a jehož společenské dění po očku sleduju, je prostě možné všechno. A kdyby se náhodou Čurby nebo Shindy nepohodli v Trutnově či Jaroměři, mohou zaklepat v Hodoníně. Radnice třeba i jim zaplatí pár kapel, areál poskytne samozřejmě zadarmo, odklepne půjčku s velmi atraktivním úrokem a navrch možná přihodí několikamilionovou dotaci. Stačí prohlásit, že pořádají velký festival, jehož sláva se hvězd dotýká a který přinese městu Hodonínu věhlas po celém světě a možná i na Slovensku a víc nebude třeba. Hudbě zdar a metalu zvlášť.

 54

Shnoff